• +0504122470
 • helpdesk@tamk.fi

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat (curriculum) -rajapinta sisältää opetussuunnitelman kuvaustiedot, tiedot ajoitussuunnitelmista ja opintopoluista sekä listan rakennenäkymiä. Aineistoon voi tutustua TAMKin opinto-oppaassa.

Rajapinnan osoite: https://opendata.tamk.fi/r1/curriculum
Katso API-dokumentaatio Swagger UI:lla

Kenttä Tyyppi Kuvaus
id numero Opetussuunnitelman yksilöllinen tunniste
code teksti Tunnus
name teksti Nimi
description teksti Kuvaus
content teksti Sisältö
furtherInformation teksti Lisätiedot
currentStatus teksti Opetussuunnitelman tila:
DRAFT: luonnos
READY: valmis hyväksyttäväksi
APPROVED: hyväksytty
PUBLISHED: julkaistu
duration numero Opetussuunnitelman kesto
language teksti Opetussuunnitelman kieli
plans lista Lista ajoitussuunnitelmien kuvaustietoja, jotka on liitetty opetussuunnitelmaan
specialisationOptions lista Lista opintopolkujen kuvaustietoja, jotka on liitetty opetussuunnitelmaan
structureViews lista Listan rakennenäkymiä.

Opetussuunnitelmien haku

Käytettävissä olevat hakukentät.

Kenttä Tyyppi Kuvaus
name teksti Opetussuunnitelman nimi
codes lista Lista opetussuunnitelman tunnuksia
specialisationStructureViews lista Lista opintopolkuja, joille halutaan oma rakennenäkymä. Mikäli halutaan palauttaa rakennenäkymät jokaista opintopolkua varten, asetetaan listan ensimmäiseksi tunnisteeksi ”all”
accomplishmentPlanStructureViews lista Lista ajoitussuunnitelmien tunnisteita, joille halutaan oma rakennenäkymä. Mikäli halutaan palauttaa rakennenäkymät jokaista ajoitussuunnitelmaa varten, asetetaan listan ensimmäiseksi tunnisteeksi ”all”

Esimerkki: opetussuunnitelman hakeminen tunnuksen perusteella

curl -u "<API-avain>:" -X POST https://opendata.tamk.fi/r1/curriculum/search -d '{ "codes": ["13TIKO"]}'

Haun vastaus

Kenttä Kuvaus
status Tieto onnistuiko pyyntö vai oliko mahdollisia virheitä. ”success”, ”warn”, ”error”
message Mahdollinen tarkentava viesti esimerkiksi virhetilanteissa.
programmes Opetussuunnitelmien tiedot

Edellisen esimerkkihaun vastaus:

{
 "programmes": [
  {
   "furtherInformation": "",
   "development": "",
   "content": "",
   "description": "AMK tutkintoon johtava nuorten koulutus\r\nKoulutusohjelman nimi : TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA\r\nTutkintonimike : Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta\r\nToteutusmuoto : Kokopäiväopetus\r\nYksikkö : Tietojenkäsittely Kuntokatu 3\r\nToimipisteen osoite : Kuntokatu 3, 33520 Tampere\r\nKoulutuspäällikkö : Jussi Ylänen\r\nHakukelpoisuus : Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi\r\nKoulutusohjelman tuottama osaaminen\r\nTietojenkäsittelyn koulutusohjelma mahdollistaa opiskelijan kasvun ICT-alan asiantuntijaksi. Tavoitteena on, että tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa opiskelijoista kehittyy aloitteellisia, yhteistyökykyisiä ja itseään aktiivisesti kehittäviä ICT-alan projektiosaajia.\r\nJoustava opetussuunnitelma ja monipuoliset sisällölliset painotukset tarjoavat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet suuntautua omaa kiinnostustaan lähellä oleville osaamisalueille.\r\nTietojenkäsittelyn koulutusohjelman painopistealueita ovat muun muassa:\r\n-pelituotanto ja WWW-palvelut,\r\n-ohjelmistojen tuottaminen ja testaaminen,\r\n-tietoverkkojen ja palvelinjärjestelmien palvelut,\r\n-tietoturvaan erikoistuminen,\r\n-uusien teknologioiden nopea käyttöönottaminen ja soveltaminen,\r\n-terveysalan tietojärjestelmät,\r\n-asiakasrajapinnassa toimiminen sekä\r\n-ICT-alan yrittäjyys.\r\nKoulutusohjelmassa liiketoimintaosaamisella on vahva jalansija, mikä luo hyvän pohjan toimia yrityksissä erilaisissa asiantuntijatehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.\r\nOpiskelu aloitetaan tiimeissä valmentajan ohjauksessa. Opintojen alussa keskitytään monipuolisesti eri ICT-painopistealueiden perussisältöihin projektien sekä tiimioppimisen kautta. Lisäksi opiskeluissa keskitytään alalla vaadittaviin tiimityötaitoihin sekä hyviin suullisiin ja kirjallisiin viestintävalmiuksiin niin suomeksi kuin englanniksikin.\r\nOpintojen kuluessa kukin syventää osaamistaan valitsemillaan painopistealueilla. Työelämäyhteyksiä kehitetään jatkuvasti tekemällä monenlaisille organisaatioille erilaisia projekteja, suoritetaan viisi kuukautta kestävä harjoittelu sekä toteutetaan alan osaamista osoittava käytännönläheinen opinnäytetyö.\r\nOpiskelijoilla on valmistuttuaan erinomaiset mahdollisuudet sijoittua oman osaamisprofiilinsa mukaisiin työtehtäviin joko ICT-yrityksissä tai erilaissa tietotekniikkaa hyödyntävissä organisaatioissa.\r\nPERUSOPINNOT, 66 op\r\nPerusopinnoissa kehitetään monipuolisesti tietotekniikan hyödyntämisen perusvalmiuksia. Perusopintoihin kuuluvat myös viestintä- ja kieliopinnot.\r\nAMMATTIOPINNOT, 84 op\r\nAmmattiopinnoista opiskelija pystyy kokoamaan itselleen soveltuvan osaamiskokonaisuuden tietojenkäsittelyn opinnoista ja täydentämään niitä halutessaan ulkomailla opiskelun, projektiopintojen ja muiden TAMKin koulutusohjelmien opinnoilla. Opiskelijan on suoritettava vähintään 70 opintopisteen edestä tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ammattiopintoja (sisältäen pakolliset 40 opintopistettä valitun suuntautumisen opintoja). Ammattiopintojen 14 opintopistettä voivat koostua joko tietojenkäsittelyn tai muiden koulutusohjelmien ammattiopinnoista.\r\nVAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 15 op\r\nVapaasti valittavien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle mahdollisuus opiskella häntä kiinnostavia aiheita myös muilta kuin liiketalouden aloilta. Opiskelija voi valita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja 15 opintopistettä ammattikorkeakoulun ja muiden koulutuksen tarjoajien opinnoista. Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavat opintojaksot haluaminaan ajankohtina.\r\nHARJOITTELU, 30 op\r\nHarjoittelu tarkoittaa 20 viikon kokopäiväistä työskentelyä jossakin yrityksessä tai organisaatiossa. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman ammattialansa keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.\r\nOPINNÄYTETYÖ, 15 op\r\nOpinnäytetyö on käytännön työhön liittyvä kehittämistehtävä.\r\nOpintojen rakenne\r\nPerusopinnot 66 op\r\nAmmattiopinnot 84 op\r\nHarjoittelu 30 op\r\nVapaasti valittavat opinnot 15 op\r\nOpinnäytetyö 15 op\r\nYhteensä 210 op",
   "name": "Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Tampere",
   "id": "22389",
   "code": "13TIKO",
   "currentStatus": "APPROVED",
   "duration": 3.5,
   "language": "fi",
   "plans": [
    {
     "name": "13TIKO-1144",
     "startYear": 2013,
     "startSemester": 0,
     "id": "902"
    }
   ],
   "specialisationOptions": [
    {
     "description": "",
     "shortName": "Pelituotanto",
     "name": "Pelituotanto",
     "id": "682"
    },
    {
     "description": "",
     "shortName": "Ohjelmistotuotanto",
     "name": "Ohjelmistotuotanto",
     "id": "683"
    },
    {
     "description": "",
     "shortName": "Tietoverkkopalvelut",
     "name": "Tietoverkkopalvelut",
     "id": "684"
    },
    {
     "description": "",
     "shortName": "Terveysalan ICT-palvelut",
     "name": "Terveysalan ICT-palvelut",
     "id": "685"
    },
    {
     "description": "",
     "shortName": "",
     "name": "ICT-alan yrittäjyys",
     "id": "686"
    }
   ],
   "structureViews": [
    {
     "relations": [
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Tampere",
        "status": "APPROVED",
        "type": "PROGRAMME",
        "credits": 210,
        "code": "13TIKO",
        "id": "22389"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "0",
       "id": "41287"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "PERUS- JA AMMATTIOPINNOT",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 150,
        "code": "13TIKO-1000",
        "id": "22390"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "1",
       "id": "41288"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "ICT-alan perusosaaminen",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 29,
        "code": "13TIKO-1001",
        "id": "22391"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "41289"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 10,
        "code": "4-PPO1",
        "id": "6768"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41290"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tietotekninen logiikka",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PPO2",
        "id": "6767"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41291"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Käyttöjärjestelmät, laitetekniikka ja tietoturva",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PPO3",
        "id": "6766"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41292"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Toimistosovellukset ja dokumenttien hallinta",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PPO4",
        "id": "6765"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41293"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Taulukkolaskenta ja tietokannat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PPO5",
        "id": "6764"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41294"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Johdatus tietoverkkoihin",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-PPO6",
        "id": "4350"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41295"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Projektityöskentelyn periaatteet ja soveltaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PPO7",
        "id": "6576"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41296"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tuotekehitysprojekti",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 23,
        "code": "13TIKO-1002",
        "id": "22392"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "41297"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ketterän ICT-projektin hallinta",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PTK1",
        "id": "6763"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41298"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Projekti-infrastruktuurin rakentaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PTK2",
        "id": "6762"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41299"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Digitaalinen grafiikka",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PTK3",
        "id": "6761"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41300"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "WWW-tekniikat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PTK4",
        "id": "6575"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41301"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Johdatus ohjelmointiin",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 6,
        "code": "4-PTK5",
        "id": "6760"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41302"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "ICT-osaajan työelämätaidot",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-PTK6",
        "id": "6759"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41303"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Kielet ja viestintä",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 14,
        "code": "13TIKO-1003",
        "id": "22393"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "41304"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Englanti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-PKV1",
        "id": "6622"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41305"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ruotsin kielen kirjallinen taito",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 2,
        "code": "4-PKV2",
        "id": "6772"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41306"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ruotsin kielen suullinen taito",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 1,
        "code": "4-PKV5",
        "id": "6771"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41307"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Kokous- ja neuvottelutaito",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PKV3",
        "id": "6769"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41308"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Kouluttaja- ja viestintätaidot",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-PKV4",
        "id": "6770"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "41309"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 20,
        "code": "13TIKO-1016",
        "id": "23072"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "43425"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "ICT-projektien johtaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ALT1",
        "id": "6574"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43427"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Bisnesmallit",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ALT2",
        "id": "6757"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43428"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Myyntityö",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ALT3",
        "id": "6620"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43429"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "ICT-palvelun kehittämisprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ALT4",
        "id": "6573"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43430"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "T&K&I-menetelmät",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 10,
        "code": "13TIKO-1018",
        "id": "23074"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "43432"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AKM1",
        "id": "6756"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43433"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tutkimus- ja innovointimenetelmät",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AKM2",
        "id": "6570"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43434"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Suuntautumisvaihtoehto",
        "luOptionality": "ONE_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 40,
        "code": "13TIKO-1020",
        "id": "23076"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "43446"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Pelituotanto",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 40,
        "code": "13TIKO-1021",
        "id": "23077"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43447"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Pelianalyysi",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AGD1",
        "id": "4417"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43451"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Selainpelitekniikat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AGD2",
        "id": "6619"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43452"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Selainpeliprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AGD3",
        "id": "6618"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43453"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Pelisuunnittelu",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AGD4",
        "id": "4416"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43454"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "3D-mallintaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AGD5",
        "id": "6617"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43455"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Mobiilipelitekniikat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AGD6",
        "id": "6616"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43456"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Mobiilipeliprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AGD7",
        "id": "6615"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43457"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Käytettävyys",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT1",
        "id": "6667"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43458"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tietokannat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AOT2",
        "id": "6664"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43459"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT3",
        "id": "6572"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43460"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tietoverkkopalvelut",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 52,
        "code": "13TIKO-1022",
        "id": "23078"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43448"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Käyttöjärjestelmien palveluarkkitehtuurit",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 15,
        "code": "4-ATV1",
        "id": "6614"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43461"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Reititys ja reititysprotokollat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-ATV2",
        "id": "6613"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43462"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Kytkentäinen ja langaton lähiverkko",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-ATV3",
        "id": "6612"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43463"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Laajaverkkoyhteyksien luominen ja tietoverkkoprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-ATV4",
        "id": "6611"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43464"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Verkon tietoturva",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATV5",
        "id": "6567"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43465"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Reititettyjen IP-verkkojen toteuttaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATV6",
        "id": "6610"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43466"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Kytkentäisten IP-verkkojen toteuttaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATV7",
        "id": "6609"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43467"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Reititys ja kytkentäisyys",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4A00CD93",
        "id": "23532"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "44966"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Skaalautuvat verkot",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4A00CD94",
        "id": "23533"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "44967"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Verkkojen yhdistäminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4A00CD95",
        "id": "23534"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "44968"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Terveysalan ICT-palvelut",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 40,
        "code": "13TIKO-1023",
        "id": "23079"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43449"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Käytettävyys",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT1",
        "id": "6667"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43468"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tietokannat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AOT2",
        "id": "6664"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43469"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT3",
        "id": "6572"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43470"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Dynaamisen verkkopalvelun rakentaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 6,
        "code": "4-AOT7",
        "id": "6608"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43471"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Dynaamisen verkkopalvelun toteutusprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AOT8",
        "id": "6607"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43472"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja terveysalan ICT-ammattilaiseksi kasvu",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATH1",
        "id": "6603"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43473"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Sähköiset potilastietojärjestelmät",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATH2",
        "id": "6602"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43474"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Organisaatioiden välinen tiedonsiirto terveysalan tietojärjestelmissä",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATH3",
        "id": "6601"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43475"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Lääketieteellinen informatiikka",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATH4",
        "id": "6600"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43476"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmistotuotanto",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 40,
        "code": "13TIKO-1024",
        "id": "23080"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43450"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Käytettävyys",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT1",
        "id": "6667"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43477"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tietokannat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AOT2",
        "id": "6664"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43478"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT3",
        "id": "6572"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43479"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Olio-ohjelmointi",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 6,
        "code": "4-AOT4",
        "id": "6571"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43480"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT5",
        "id": "6604"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43481"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmiston rakentamisprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AOT6",
        "id": "6605"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43482"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Dynaamisen verkkopalvelun rakentaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 6,
        "code": "4-AOT7",
        "id": "6608"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43483"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Dynaamisen verkkopalvelun toteutusprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AOT8",
        "id": "6607"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43484"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Mobiiliohjelmointi 1",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 7,
        "code": "4-AOT9",
        "id": "6606"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "4",
       "id": "43485"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Valinnaiset ammattiopinnot",
        "luOptionality": "SOME_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 14,
        "code": "13TIKO-1025",
        "id": "23081"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "43486"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "IP-verkkojen ylläpito ja vianmääritys",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATV8",
        "id": "6599"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43487"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATV9",
        "id": "6598"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43488"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATV10",
        "id": "6597"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43489"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Yrityksen tietoriskien hallinta",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-ATV11",
        "id": "6596"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43490"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Yrityksen integroidut tietoverkkopalvelut",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 6,
        "code": "4-ATV12",
        "id": "6595"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43491"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Tekijänoikeus",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AVA6",
        "id": "6594"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43492"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Mediaseuranta",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AVA7",
        "id": "6593"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43493"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "3D-peligrafiikka ja animaatio",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AGD8",
        "id": "6592"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43494"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Konsolipelitekniikat",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 6,
        "code": "4-AGD9",
        "id": "6591"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43495"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Konsolipeliprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 7,
        "code": "4-AGD10",
        "id": "6590"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43496"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Interaktiivinen projekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 10,
        "code": "4-AGD11",
        "id": "6589"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43497"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Digimedian uudet suuntaukset",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AGD12",
        "id": "6587"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43498"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Demolaprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 10,
        "code": "4-ADML",
        "id": "6588"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43499"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Internet-palvelun tuottaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 4,
        "code": "4-AOT10",
        "id": "6586"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43500"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmistotestaus",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT11",
        "id": "6585"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43501"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmistotuotannon versionhallinta",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-AOT12",
        "id": "6584"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43502"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmistojulkaisuprojekti",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AOT13",
        "id": "6583"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43503"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Mobiiliohjelmointi 2",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AOT14",
        "id": "6582"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43504"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AOT15",
        "id": "6581"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43505"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Palvelinohjelmointi",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AOT16",
        "id": "6580"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43506"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Ohjelmointiosaamisen laajentaminen",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 5,
        "code": "4-AOT17",
        "id": "6579"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43507"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Peliohjelmointi",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4-00CC73",
        "id": "22977"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "43508"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Floworks projektit",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 6,
        "code": "4A00CI75",
        "id": "24306"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "45937"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Projektiopinnot 1",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 6,
        "code": "4A00CI76",
        "id": "24307"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "45938"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Web-sovelluksen toteuttaminen Javascript-sovelluskehyksellä",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 3,
        "code": "4A00CP09",
        "id": "25778"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "3",
       "id": "49919"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT",
        "luOptionality": "SOME_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 15,
        "code": "13TIKO-1012",
        "id": "22402"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "1",
       "id": "41380"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "HARJOITTELU",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 30,
        "code": "13TIKO-1013",
        "id": "22403"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "1",
       "id": "41381"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Harjoittelu",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 30,
        "code": "4-AHA",
        "id": "6621"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "41382"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "OPINNÄYTETYÖ",
        "luOptionality": "ALL_OF",
        "type": "STUDY_MODULE",
        "credits": 15,
        "code": "13TIKO-1014",
        "id": "22404"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "1",
       "id": "41383"
      },
      {
       "learningUnit": {
        "name": "Opinnäytetyö",
        "type": "COURSE_UNIT",
        "credits": 15,
        "code": "4-AON",
        "id": "6758"
       },
       "treeId": "41287",
       "level": "2",
       "id": "41384"
      }
     ],
     "id": "41287"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": "success"
}